Novosti
O projektu
Rezultati
Dodatne vrijednosti projekta
Sudionici

       HHI

       HMZCG

       NTOMNE

       UNIDU

       Porto MNE

       Uprava CG

       MPPI
IPA program
Mediji o nama
O snovne informacije za nautičare - Hrvatska


VREMENSKA ZONA: UTC/GMT +1 sat (ljetno vrijeme +2)
TELEFONSKI PREDBROJ ZA HRVATSKU: +385
Važniji telefonski brojevi:
Jedinstveni europski broj za hitne službe 112
Policija 192
Vatrogasci 193
Hitna pomoć 194
Opće informacije 18981
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) 195

DOLAZAK I BORAVAK STRANIH JAHTI I BRODICA

Strane jahte i brodice mogu dolaziti i boraviti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske radi razonode, turističkog krstarenja i sudjelovanja u sportskim natjecanjima ili nautičkim sajmovima.
Plovilo je brodica ili jahta strane državne pripadnosti.
Zapovjednik plovila osoba je koja upravlja plovilom i odgovorna je za njegovu sigurnost i zakonito korištenje.
Vinjeta je oznaka kojom se dokazuje prijava dolaska, ispunjenje uvjeta za plovidbu u Republici Hrvatskoj te plaćanje naknade za sigurnost plovidbe, svjetlarinu, pomorsku informativnu kartu, upravnu pristojbu i boravišnu pristojbu za plovila duža od 5 metara s ugrađenim ležajevima.
Obveznici plaćanja boravišne pristojbe vlasnici su ili korisnici plovila dužih od 5 metara s ugrađenim ležajevima. Boravišna pristojba plaća se u prostorijama lučke kapetanije ili ispostave u paušalnom iznosu za vremenska razdoblja od 8 dana, 15 dana, 30 dana, 90 dana i 1 godinu. Račun za plaćenu boravišnu pristojbu uvijek se mora nalaziti na plovilu, a zapovjednik plovila dužan ga je predočiti ovlaštenoj osobi na njezin zahtjev. Plovilom se ne smije obavljati prijevoz putnika u RH uz naplatu, odnosno obavljati gospodarsku djelatnost.
Za plovila koja obavljaju kabotažu (prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka) bez odobrenja ministarstva nadležnog za pomorstvo predviđene su novčane kazne i zaštitna mjera oduzimanja plovila. Zapovjednik plovila prilikom uplovljavanja u unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske dužan je uploviti najkraćim putem u najbližu luku otvorenu za međunarodni promet radi obavljanja granične kontrole te ishoditi vinjetu u lučkoj kapetaniji ili ispostavi.

Luke otvorene za međunarodni promet u Republici Hrvatskoj su: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša-Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Šibenik, Split, Korčula, Vela Luka, Ubli (Lastovo), Ploče, Metković i Dubrovnik.
Od 1. travnja do 31. listopada sezonski su otvorene luke za međunarodni promet: ACI marina Umag, Novigrad (Istra), Sali, Božava, Primošten-Kremik, Stari Grad (otok Hvar), Hvar (luka), Vis (luka), Komiža, Cavtat.

Zapovjednik plovila koje se u Republiku Hrvatsku dovodi kopnenim putem ili se nalazi na čuvanju u Hrvatskoj dužan je prije započinjanja plovidbe ishoditi vinjetu u nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi.

Lučka kapetanija ili ispostava izdaje vinjetu na temelju dokumentacije koju je zapovjednik plovila dužan priložiti:

1. Popis posade i putnika uključuje posadu i putnike koji se nalaze na plovilu, a ovjerava se u lučkoj kapetaniji ili ispostavi. Popis posade i putnika moraju imati sva plovila koja uplovljavaju u Republiku Hrvatsku morskim putem. Ako zapovjednik plovila tijekom boravka i plovidbe u Republici Hrvatskoj u razdoblju valjanosti vinjete ne namjerava mijenjati posadu i/ili putnike, ne treba se više prijavljivati lučkoj kapetaniji, odnosno ispostavi. Zapovjednik plovila može u Hrvatskoj iskrcati posadu i/ili putnike s kojima je doplovio iz inozemstva te ukrcati nove članove posade i/ili putnike, no tada ih je dužan iskrcati izvan Republike Hrvatske ili napraviti Popis osoba. Sve izmjene Popisa posade i putnika moraju biti prijavljene lučkoj kapetaniji, odnosno ispostavi, koja ih mora ovjeriti. Plovila koja dolaze kopnenim putem ili borave u Republici Hrvatskoj na zimovanju, a nemaju mogućnost dužeg boravka osoba na plovilu (plovila bez ležaja), ne moraju imati Popis posade i putnika.

2. Popis osoba
Popis osoba moraju imati sva plovila koja dolaze kopnenim putem ili u Republici Hrvatskoj borave na zimovanju. Zapovjednik plovila koje u Republiku Hrvatsku dolazi morskim putem dužan je ishoditi Popis osoba u lučkoj kapetaniji ili ispostavi u slučaju kada će iste osobe ukrcati i iskrcati u hrvatskim lukama. Popis osoba može se ishoditi odmah prilikom ishođenja vinjete ili naknadno prilikom ukrcaja novih osoba na plovilo, a najkasnije prije isplovljenja plovila iz luke. Ako se nove osobe sukcesivno dodaju na Popis osoba, isti se prilikom svake promjene ovjerava u lučkoj kapetaniji ili ispostavi. Popis osoba ovjerava se odreskom vinjete.
Ukupan broj osoba navedenih na Popisu osoba ne može biti veći od dvostrukog kapaciteta uvećanog za 30% jediničnog kapaciteta plovila. Kapacitet plovila određuje se u skladu s ispravama plovila, a ako nije naznačen u ispravama plovila, određuje se prema Pravilniku o brodicama i jahtama i Pravilima za statutarnu certifi kaciju brodica i jahti. Djeca mlađa od 12 godina ne upisuju se na Popis osoba te se ne uračunavaju u broj osoba koje se mogu ukrcati na plovilo, kao ni profesionalna posada. U Popis osoba ne upisuju se osobe koje borave na plovilu tijekom boravka plovila u luci ili na sidrištu.

3. Dokaz da je plovilo sposobno za plovidbu prema nacionalnom propisu države čiju zastavu vije. Ako plovilo nema dokaz o sposobnosti za plovidbu u skladu s nacionalnim propisima države zastave, lučka kapetanija ili ispostava obavit će redoviti pregled plovila u skladu s odredbama Pravilnika o brodicama i jahtama.

4. Dokaz da je osoba koja zapovijeda plovilom sposobna upravljati plovilom u skladu s nacionalnim propisima države čiju zastavu vije, odnosno u skladu s propisima Republike Hrvatske. Strani državljani koji prema nacionalnom propisu države čiju zastavu plovilo vije ne moraju biti osposobljeni za upravljanje plovilom, moraju ishoditi odgovarajuće uvjerenje ili svjedodžbu o osposobljenosti u skladu s propisima Republike Hrvatske.

5. Dokaz o osiguranju od odgovornosti za nematerijalne štete za plovila s porivnim uređajem većim od 15 kW.

6. Dokaz o vlasništvu plovila odnosno punomoć na temelju koje se može potvrditi da je vlasnik plovila suglasan s davanjem plovila na korištenje.

Sustav popusta za stalne goste ostao je nepromijenjen.

Vinjeta se lijepi na vidljivom dijelu trupa ili nadgrađa plovila, a odrezak vinjete na Popis osoba.
Rok valjanosti vinjete jest godina dana od dana izdavanja.
Vinjetu mora imati plovilo čija je dužina 3 metra ili veća, kao i plovilo dužine manje od 3 metra čija je ukupnu snaga porivnih strojeva 5 kW ili veća.
Vinjetu ne moraju imati plovila na vesla, bez obzira na svoju dužinu (npr. kajak, sandolina, pedalina i sl.).
Vinjetu ne mora imati plovilo dok se nalazi na čuvanju u luci ili na drugom odobrenom mjestu u Republici Hrvatskoj.

Zapovjednik plovila dužan je prije isplovljenja iz Republike Hrvatske:

– podvrgnuti se graničnoj kontroli u jednoj od luka otvorenih za međunarodni promet
– ovjeriti Popis posade i putnika u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.

Nakon što izvrši graničnu kontrolu i ovjeri Popis posade i putnika, zapovjednik plovila dužan je najkraćim putem napustiti unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske.

Plovilo koje sudjeluje na sportskim natjecanjima ili dolazi u RH radi izlaganja na nautičkom sajmu ne mora imati vinjetu, pod uvjetom da je organizator sportskog natjecanja ili nautičkog sajma plovilo prijavio nadležnoj lučkoj kapetaniji najkasnije 5 dana prije početka natjecanja ili sajma. Oslobađanje se odnosi na plovila koja se izlažu na nautičkom sajmu bez namjere plovidbe u Republici Hrvatskoj. Organizator sportskog natjecanja dužan je uz prijavu obavezno priložiti i popis osoba koje će se nalaziti na plovilu. Utvrdi li se tijekom inspekcijskog nadzora da nisu poštovana prethodno navedena pravila, smatrat će se da je napravljen pomorski prekršaj u skladu s odredbama Pomorskog zakonika.

RED U LUKAMA I NA POMORSKOM DOBRU

Brodovi, jahte, brodice i hidrozrakoplovi ne smiju se približavati obali na sljedeće udaljenosti:
– brodovi i hidrozrakoplovi – na udaljenost manju od 300 m
– jahte – na udaljenost manju od 150 m
– motorne brodice i jedrilice – na udaljenost manju od 50 m.
Brodice na vesla, daske za jedrenje i jahanje na valovima, kanui, kajaci, gondole, sandoline i pedaline smiju ploviti i na udaljenosti manjoj od 50 m od obale.
U morskom prostoru uz plažu jahte i brodice moraju ploviti na udaljenosti većoj od 50 m od ograde uređene plaže, odnosno 150 m od obale prirodne plaže.
Gliseri i brodice na mlazni pogon (skuteri, jet ski, brodice na zračnom jastuku i sl.) mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 m od obale, i to na području na kojem im nije zabranjeno glisiranje.
Prolazak glisera i brodica na mlazni pogon (skuteri, jet ski, brodice na zračnom jastuku i sl.) do područja na kojem glisiranje nije zabranjeno moguće je obavljati najmanjom mogućom brzinom.
Ako se glisiranjem obavlja gospodarska djelatnost, gliseri i brodice na mlazni pogon (skuteri, jet ski, brodice na zračnom jastuku i sl.) prolazak moraju obavljati u propisano označenim morskim prolazima.
Područja na kojima je gliserima i brodicama na mlazni pogon zabranjeno glisiranje određuje kapetanija.
Sportske i druge aktivnosti mogu se obavljati na plovnom putu samo uz prethodno odobrenje kapetanije.

Sljedeće aktivnosti zabranjene su bez odobrenja kapetanije:

kupanje, ronjenje, glisiranje, jedrenje na dasci, skijanje i poduka skijanja na vodi u lukama.
Zabranjeno je jedrenje na dasci u području ulaza u luku, u uskim prolazima gdje se odvija plovidba (brodova, jahti i brodica) te unutar uređene plaže.
Polijetanje i slijetanje padobranom na pomorskom dobru dopušteno je s propisno obilježenih površina.
Zabranjeno je kupanje i plivanje izvan ograđenog morskog prostora uređene plaže.
Zabranjeno je kupanje i plivanje na udaljenosti većoj od 100 m od obale prirodne plaže.

Sljedeće aktivnosti zabranjene su bez odobrenja kapetanije:

kupanje i plivanje na plovidbenim putovima te u uskim prolazima i kanalima u kojima se obavlja plovidba.
Zabranjeno je s pomorskih objekata (broda, jahte i brodice na bilo koji način (radijem, vizualno ili zvučno) davati lažne signale i poruke za opasnost, hitnost i sigurnost, kao i lažne znakove identifi kacije.

ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA

Zabranjeno je u more i na morsku obalu bacati, odlagati ili ispuštati zauljene vode, fekalije te plastični, metalni, stakleni i ostali kruti ili tekući otpad koji onečišćuje okoliš.
Zabranjeno je oštećivanje, uništavanje, iznošenje i otuđivanje dijelova arheoloških nalazišta i povijesnih podrtina. Za zaštićena morska područja (nacionalni parkovi i parkovi prirode) vrijede posebni propisi vezani uz red i ponašanje.

PODVODNE AKTIVNOSTI

Pod pojmom podvodnih aktivnosti podrazumijeva se ronjenje radi razonode i sporta. Izmjenom pravilnika koji uređuje podvodne aktivnosti ukinuta je ronilačka iskaznica.
Područje ronjenja mora biti vidljivo obilježeno, i to postavljanjem plutače u sredini područja ronjenja, narančaste ili crvene boje, promjera najmanje 30 cm, ili visoko istaknutom ronilačkom zastavicom na plovilu s kojega se obavlja ronjenje. Ronjenje je zabranjeno u dijelovima unutarnjih morskih voda koji obuhvaćaju luke, prilaze lukama, sidrišta luka i u područjima gustog prometa. Najveća dopuštena dubina sportsko-rekreativnog ronjenja sa zrakom iznosi 40 m.
Ronjenje u zaštićenim zonama može se obavljati uz
posjedovanje odobrenja u skladu s Pravilnikom o podvodnim aktivnostima. U skladu s navedenim pravilnikom ronjenje može biti organizirano ili individualno. Organizator ronjenja može biti ronilački centar, ronilačka udruga, ronilački klub ili druga fi zička ili pravna osoba registrirana za obavljanje podvodnih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.
Individualno ronjenje može se obavljati samo uz odobrenje za individualno ronjenje koje izdaje lučka kapetanija/ispostava.
Za izdavanje odobrenja za individualno ronjenje potrebno je uplatiti iznos propisan pravilnikom o podvodnim aktivnostima.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u najbližoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture želi Vam ugodan boravak i sigurnu plovidbu.


P retraga
F orum
  


This project is funded by European Union